Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry Huvudstadsregionens Diabetesförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena pääkaupunkiseutu. Ydistyksen kieli on suomi.

2. TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja olla jäsentensä toimintaorganisaatio.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

2.1. Toimii alueensa diabeetikoiden edunvalvojana.

2.2. Toteuttaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä ja edistää terveitä elämäntapoja.

2.3. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa.

2.4. Toimii diabeetikoiden tasapuolisen hoidon turvaamiseksi.

2.5. Järjestää koulutustoimintaa.

2.6. Tukee diabeteksen tutkimustoimintaa.

2.7. Toimii yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön ja muiden viranomaisten sekä muiden kansanterveystyötä tekevien yhdistysten kanssa sekä voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

2.8. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä ostaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

2.9. Hankkia varoja järjestämällä maksullisia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla diabetestuotteiden ja hoitoon liittyvien välineiden kauppaa.

3. JÄSENET

3.1. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyksen hallituksen jäseniksi hyväksymät henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan haluaa tukea yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.

3.2. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun ja kannattajajäsenet vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.

3.3. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

3.4. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 pykälässä mainittujen erottamisperusteiden nojalla.
Yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden maksukehoituksen jälkeen, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erotetulla eikä eronneella ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja.

4.YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivinä.

4.1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen jäsenlehdessä tai muulla kirjallisella ilmoituksella.

4.2. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla ja kannattajajäsenillä yksi ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

4.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Kokousten asiakirjat ovat jäsenten saatavilla yhdistyksen toimitilassa viikkoa ennen kokousta.

4.4. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä toimi- ja tilikaudelta
8. Tilintarkastajien kertomuksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

4.5. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun hyväksyminen
9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle
11. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
12. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavalle tilikaudelle
13. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

5. YHDISTYKSEN HALLITUS

5.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä sekä heille yhteiset kaksi (2) varajäsentä.

5.2. Hallituksen puheenjohtaja valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan kolmeksiperättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan vuosittain.

5.3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

5.4. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

5.5. Hallituksen tehtävänä on:
1) Vastata yhdistyksen toiminnasta.
2) Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta.
3) Valmistella yhdistyksen kokoukset käsiteltävine asioineen ja kutsua kokoukset koolle.
4) Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä.
5) Laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt ja muut tarvittavat ohjeet.
6) Nimittää tarvittavat toimikunnat ja työryhmät.
7) Palkata toimihenkilöt.
8) Pitää yhteyttä jäsenyhteisöihin ja yhteistyökumppaneihin.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on hallituksen itsensä tai kahden pöytäkirjan tarkastajan tarkastettava.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi hallituksen valitseman toimihenkilön tai hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

7. TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

8.1 Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

8.2. Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa ja kummassakin on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

8.3. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

9. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET