Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 12.04.2023

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
Huvudstadsregionens Diabetesförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsinki ja toiminta-alueena Uudenmaan maakunta. Yhdistyksen kieli
on suomi.


2. TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN RAHOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä
diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi sekä valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja
olla jäsentensä toimintaorganisaatio.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
2.1. Toimii alueensa diabeetikoiden edunvalvojana.
2.2. Toteuttaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä ja edistää
terveitä elämäntapoja.
2.3. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa.
2.4. Toimii diabeetikoiden tasapuolisen hoidon turvaamiseksi.
2.5. Järjestää koulutustoimintaa.
2.6. Tukee diabeteksen tutkimustoimintaa.
2.7. Toimii yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön ja muiden
viranomaisten sekä muiden kansanterveystyötä tekevien yhdistysten
kanssa sekä voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys voi:
2.8. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä ostaa ja
hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.
2.9. Hankkia varoja järjestämällä maksullista tilaisuuksia,
keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla diabetestuotteiden ja
hoitoon liittyvien välineiden kauppaa.


3. JÄSENET
3.1. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyksen hallituksen
jäseniksi hyväksymät henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen
tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan haluaa tukea
yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
3.2.Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain
syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun ja kannattajajäsenet
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.
3.3. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
3.4. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 pykälässä
mainittujen erottamisperusteiden nojalla. Yhdistyksen jäsenen, joka
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden
maksukehotuksen jälkeen, hallitus voi katsoa eronneeksi
yhdistyksestä. Erotetulla eikä eronneella ole oikeutta vaatia
takaisin yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja.


4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun ja syyskokous marraskuun
Sivu: 2(4)
loppuun mennessä hallituksen määrääminä päivinä.
4.1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään 14 päivää ennen
kokousta tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen jäsenlehdessä,
verkkosivuilla tai muulla kirjallisella ilmoituksella.
4.2. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla
varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Äänestyksessä ratkaisee
yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
4.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä
hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa
on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla
esityksen.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen
esitys viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
Kokousten asiakirjat ovat jäsenten saatavilla yhdistyksen
verkkosivuilla ja toimitilassa viikkoa ennen kokousta
4.4. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösyaltaisuus
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä toimi- ja
tilikaudelta
8. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan antama
lausunto
9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
4.5. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun päättäminen
9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.
11. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
12. Tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen valinta
seuraavalle tilikaudelle
13. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat


5. YHDISTYKSEN HALLITUS
5.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat
Sivu: 3(4)
syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä heille yhteiset kaksi (2)
varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kahden
sääntömääräisen syyskokouksen välinen aika. Sama henkilö voidaan
valita hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi korkeintaan kolmeksi
perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. 5.2. Hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka on kahden
sääntömääräisen syyskokouksen välinen aika. Sama henkilö voidaan
valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi korkeintaan
kahdeksi perättäiseksi kaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ja
varajäsenet valitaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet
jäsenistä.
5.3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään neljä (4)
hallituksen jäsentä sitä vaatii.
1) Vastata yhdistyksen toiminnasta
2) Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen
omaisuuden hoidosta
3) Valmistella yhdistyksen kokoukset käsiteltävine asioineen ja
kutsua kokoukset koolle
4) Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon
pitämisestä.
5) Laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt ja
muut tarvittavat ohjeet.
6) Nimittää tarvittavat toimikunnat ja työryhmät, sekä valvoa
alueosastojen toimintaa
7) Palkata toimihenkilöt
8) Pitää yhteyttä jäsenyhteisöihin ja yhteistyökumppaineihin
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja
sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on hallituksen itsensä ja
kahden pöytäkirjan tarkastajan tarkastettava.
5.4. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen jäsenistä on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin
arpa.


6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen
määräämän henkilön kanssa.


7. TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle
viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen kevätkokousta.


8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
8.1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta. 8.2. Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on
tehty kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä
kokouksessa ja kummassakin on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä kannattanut yhdistyksen purkamista.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Sivu: 4(4)
8.3. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


9. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT